DIENSTENWIJZER

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door VeHaPe Advies Nijkerk B.V., Molenweg 1, 3862 CZ te Nijkerk

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?
VeHaPe Advies biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van verzekeringen; hypotheken; lijfrenten en (bank)sparen. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren. Wij doen dit voor zowel particuliere relaties als zakelijke relaties.

Ons bedrijf is aangesloten bij:

 • Autoriteit Financiële Markten(AFM)
  De AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financiële dienstverleners.
  VeHaPe Advies Nijkerk B.V. is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12003553 en voldoet aan alle eisen die de AFM stelt.
  Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.
  Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt financiële markten via telefoonnummer 0900-5400540 (5ct/min).

 • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs(SEH)
  Onze financieel adviseur, Jan Bouwman, is als Erkend Hypotheekadviseur ingeschreven onder nummer 11202.
  Een hypotheekadviseur wordt door de SEH pas erkend als kennis en ervaring zijn aangetoond.
  Verder dient de hypotheekadviseur jaarlijks een programma voor permanente educatie te doorlopen.
  Als erkend hypotheekadviseur hebben wij de beroepscode van de SEH ondertekend.
  Kijk op www.erkendhypotheekadviseur.nl voor meer informatie.

 • Kamer van Koophandel(KvK)
  In het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-en Eemland staat VeHaPe Advies Nijkerk B.V. ingeschreven onder nummer 08064594.

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(Kifid)
  Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en we komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen.
  VeHaPe Advies Nijkerk B.V. is bij het Kifid geregistreerd onder nummer 300001190. Kijk op www.kifid.nl voor meer informatie.

Onze relatie met verzekeraars en geldverstrekkers
Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (verzekeringsmaatschappijen en banken) voor het afsluiten van verzekeringen; hypotheken en spaarrekeningen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
VeHaPe Advies Nijkerk B.V. heeft een vergunning van de AFM voor het adviseren en bemiddelen ten aanzien van de volgende financiële diensten en/of producten:

 • schadeverzekeringen
  Vrijwel iedereen heeft wel één of meerdere schadeverzekeringen. Dat kan zijn een verzekering van uw inboedel; auto of zakelijke inventaris. Wellicht heeft u behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Maar ook kunnen we u begeleiden bij uw bedrijfsmatige verzekeringen ten behoeve van u en uw personeel. Denkt u bijvoorbeeld aan zorg- arbeidsongeschiktheid- en ziekengeldverzekeringen.

 • levensverzekeringen/uitvaartverzekeringen
  Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een relatief eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen op te bouwen. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost en de overlijdensrisicoverzekering op één of twee levens.

 • hypothecair krediet
  Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dit is een belangrijk adviesmoment, immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo'n beslissing moet u in korte tijd op veel zaken letten. Niet alleen de hoogte van de rente maar ook de periode waarvoor u de rente vastzet zijn van wezenlijk belang. Daarnaast is belangrijk om van te voren te weten wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te kunnen lossen en wat er met de betaalbaarheid van de hypotheek gebeurt bij arbeidsongeschiktheid; werkloosheid of bij overlijden.

 • spaarrekeningen (inclusief producten voor fiscaal banksparen)
  Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een "gewone" spaarrekening of om vermogen op te bouwen door middel van banksparen ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of voor een oudedags- of lijfrentevoorziening.

Hoe komen wij tot een advies?
Als basis van onze werkwijze maken wij samen met u een uitgebreide inventarisatie van uw huidige financiële situatie, uw wensen/doelen, uw kennis en ervaring met financiële producten en de financiële markt en de mate waarin u bepaalde risico's kunt en wenst te lopen.

Vervolgens verwerken wij deze gegevens in een analyse en gaan bekijken op welke manier(en) wij denken dat u uw wensen/doelen het beste kunt realiseren.
Deze analyse wordt in een tweede en eventuele volgende gesprek(ken) uitvoerig met u besproken en onderbouwd door bijvoorbeeld offertes.
Na de afronding van een adviesgesprek zijn wij er ook voor de nazorg. Wij begeleiden u na aanschaf van het gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over en het aanbrengen van wijzigingen in het betreffende product.

Betalingen
Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek verschuldigd bent en alle betalingen van verzekeringspremies, dient u rechtstreeks te voldoen.
U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de geldverstrekker/verzekeringsmaatschappij, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso.

Kosten van advies en bemiddeling
Onze dienstverlening is niet kosteloos. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten.
Denkt u maar aan salaris; huisvesting; automatisering; opleidingen en vergunningen.
De vergoeding die wij rekenen, kunnen op verschillende wijze worden voldaan:

 • Bij schadeverzekeringen komt onze vergoeding via de premiebetaling tot stand.
  Als u de premie heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons heeft gemaakt. De daadwerkelijke hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het product dat u afsluit en van de aanbieder.
  Wij informeren u vóór het afsluiten over het nominale bedrag van de vergoeding.

 • Bij hypotheken; lijfrente advies; fiscaal banksparen en levensverzekeringen kunt u er voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie aan de hand van een vergoeding per uur of vast tarief.
  De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit.
  Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, kunt u ons een vergoeding schuldig zijn.
  Wij brengen u nooit zonder schriftelijke afspraken voorafgaand aan onze dienstverlening een bedrag in rekening.
  Daarvoor is het noodzakelijk dat wij hierover vooraf afspraken met u maken over de hoogte en de wijze van honorering van onze dienstverlening.

Uurtarief
Als u kiest voor het uurtarief krijgt u van ons een factuur toegestuurd.
Dit is van toepassing zodra u een product afneemt maar ook zodra er in een later stadium bijvoorbeeld wijzigingen doorgevoerd dienen te worden.
Onze uurtarieven bedragen € 95,00. Indien de dienstverlening betrekking heeft op BTW belaste werkzaamheden is er tevens
BTW verschuldigd. Voorafgaand aan het adviestraject zullen wij dit kenbaar maken.

Inschatting aantal uren dienstverlening per productsoort:

 • Hypotheken 10 tot 25 uren
 • Lijfrente advies 8 tot 25 uren
 • Fiscaal banksparen 3 tot 8 uren
 • Levensverzekeringen 3 tot 8 uren

Wat verwachten wij van u?
Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie en samenlevingssituaties zoals geboorte; samenwonen; huwelijk; echtscheiding; verhuizing; overlijden of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor een verbouwing.
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld volgens uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen.
Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Onze gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag onder het meldingsnummer m1136122.

Beëindiging van de relatie
U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken deze over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn wij ook vrij de relatie met u te beëindigen.
Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

Hoe kunt u ons bereiken? Nog vragen?
Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting, aarzel dan niet om ons te benaderen. Wij zullen u graag te woord staan.

Telefoon: 033-2463215
E-mail: info@vehape.nl

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54201035

Natuurlijk bent u van harte welkom op ons kantoor.
Op werkdagen zijn de openingstijden van 09.00 uur tot 18.00 uur en volgens afspraak op kantoor of bij u thuis.


Tel. (033) 246 32 15

info@vehape.nl